Ytterligare fynd.

Från del 56 vet vi att i John Charles avlöningsbok, folio 260, finns en hänvisning till folio 316. Denna folio är funnen och kompletterar genom att visa upp ytterligare en avlöningsbok som delvis täcker samma tidsperiod som nummer 260. I folio 316 noteras det att "aflöningen påbörjad den 13/12", vilket syftar på år 1910, att jämför med folio 260 där avlöningen påbörjas 22/11 år 1910.

Följande noteringar är införda för år 1911 i folio 316:
Jan 31, Tvättning af kläder, kontant
Feb 15, Kontant, tvättning
Feb 29, Kontant
Mars 15, Kontant
Mars 31, Kontant
Tvätt
Tvätt
Tvätt
Tvätt
Tvätt
Maj 15, Kontant
Maj 31, Kontant
August, 30, Kontant Verif Nr 307

Den sista noteringen, i rött, är intressant då datumet Augusti 30 är cirka en månad efter det att han avpolleterats på flottans sjukhus i Stockholm. Kan det innebära att han vistats en hel månad på sjukhus eller att han avlönats i efterhand på något vis?

Att John Charles inte var ensam att rymma den 22:e juni 1911 bevisas ytterligare då följande almänna dokument påträffas.

"Chefen för underofficers- och sjömanskårerna får härmed anhålla, att i bilagda handlingar omförmälda beväringsmän måtte blifva allmänneligen efterlysta och, därest de anträffas, varda i vakten å Kungl. Skeppsholmen inställda. Sedan kungörelse om efterlysning blifvit utfärdad, torde ett exemplar däraf få förväntas. Stockholm den 22. juni 1911"

Det visar sig att den 22:e juni var dagen för midsommaraften år 1911. John Charles ville som 22-åring uppenbarligen inte vara ombord på ett pansarskepp över midsommar.

Translate »