Den försvunne brodern.

Av någon anledning skulle det komma att dröja på dagen sju månader efter John Charles bortgång innan hans bouppteckning upprättades. Ur den finner vi flera intressanta detaljer.

År 1944 den 14 mars förrättade undertecknade bouppteckning efter förre sjömannen John Charles Asplund från Oskarshamn, vilken född den 31 januari 1889, avlidit å S:ta Gertruds sjukhus, Västervik den 14 augusti 1943.

Den avlidne efterlämnade såsom dödsbodelägare brodern, å okänd ort vistande Carl Alfred Asplund, för vilken rådhusrätten i Skanör med Falsterbo, den 21 mars 1941 till godeman förordnat nämndemannen C.A. Lunde, Lämmedal, Oskarshamn.

Vid förrättningen inställde sig sysslomannen Gustaf Svärdh, Oskarshamn, vilken av rådhusrätten i Oskarshamn den 15 april 1941 § 13, förordnats till den avlidnes förmyndare samt nämndemannen C.A. Lunde, Lämmedal, Oskarshamn.

Boet uppgavd under edlig förpliktelse av sysslomannen Gustaf Svärdh och antecknades, på sätt som följer:

Tillgångar
Motbok med Oskarshamns Sparbank Nr. 12218 27.657:07
Ränta per den 31/12 1943 374:24
Dito per den 11/3 1944 144:32
Summa tillgångar: 28.175:63

Skulder:
Vårdkostnad å S:ta Gertruds sjukhus 1/1 1933 – 31/12 1942 4.912:20
Dito 1/1-14/8 1943 339:-
Överförmyndarens arvode för 1943 7:48
Dito arvode för 1944 2:88
Förmyndarens arvode för 1943 18:71
Dito arvode för 1944 7:21
Begravningskostnader 740:04
Utredningsarvode 100:-
Summa skulder: 6.127:52
Jämförelse mellan boets tillgångar 28.175:63
och dess skulder 6.127:52
Boets behållning 22.048:11

Att av mig till bouppteckningen lämnade uppgifter äro i allo riktiga och att ej något med vilja eller vetskap är utelämnat, försäkran under edlig förpliktelse.

Oskarshamn som ovan

Gustaf Svärdh

Vid bouppteckningen närvarande:

Lunde

Att allt blivit rätterligen antecknat och tillgångarna efter bästa förstånd värderade, betygas.
Oskarshamn som ovan

Som framgår av bouppteckningen är det den fortfarande försvunne brodern Karl Alfred som får ärva John Charles. Faktum är att John Charles i sin sjuksäng på Sankta Gertruds hospital hade tillgång till över 28-tusen kronor, vilket i dagens penningvärde motsvarar över en halv miljon kronor. Titanicmannen som överlevt livet på sjön med såväl Titanic som krigets fartyg ligger där inspärrad på ett sjukhus med en massa pengar utan användning. Frågan är om han visste om det och om han sörjde att han inte kunde nyttja sina pengar till något glädjande. Ett dygns vård på sjukhuset kostade 1 krona och 50 öre år 1943, vilket motsvarar cirka 18 kronor år 2010. Vården var således förhållandevis billig i den mån den kan kallas vård.

Eftersom moder Augusta inte hade några tillgångar vid sin död, kan vi på goda grunder anta att de pengar John Charles ägde kommer från ett arv efter brodern Oskars död. När så John Charles dör finns det bara en arvinge kvar och han är försvunnen. En ohållbar situation, som vi ska komma att se upplösningen på i kommande delar.

Translate »